Eğitimin Amacı

Katılımcıların, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemi olan ISO 22000 Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilendirilmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Gıda Güvenliğinin Tarihçesi
 • Gıda Güvenliği Mevzuatı ve Gıda Standartların Gelişimi
 • Öngereksinim ve Operasyonel Öngereksinim Programları
 • HACCP Planı’nın Oluşturulması
 • ISO 22000 Şartları ve Yorumlanması
 • ISO 22000 & HACCP Kıyaslanması
 • ISO 22000 & ISO 9001 Kıyaslanması
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Uygulaması
 • Sistem Kurma ve Belgelendirme

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri ve Gıda Mevzuatı konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 22000:2018 Standardı’nın Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 • Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 • Kalite Denetimleri’nin Faydaları
 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • Gıda Mevzuatı
 • Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 • Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 • Takip Denetimleri
 • Denetimde İletişim

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, yürürlükte bulunan Gıda Mevzuatı içerisinde yer alan kanunu, temel yönetmelikleri; amaçları, kapsamları, tanımları, ilkeleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ve ayrıca Gıda Mevzuatı dışında ancak Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nde dikkate alınması gerekli diğer yükümlülükler hakkında bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Gıda Güvenliğine Giriş
 • Türk ve AB Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi
 • Ülkemizde Gıda Mevzuatının Tarihçesi
 • Gıda Sektörü ile İlgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yönetmelikler ve Tebliğler ve Gerekleri
 • Mevzuatın Takibinde ve Uygulanmasındaki Temel Prensipler, Yetki Ve Sorumluluklar
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nın Yasa ve Mevzuatlarla İlgili Bağlantıları

Hedef Kitle

Gıda Sanayinin Çeşitli Alt Sektörlerinde Yönetici veya Bölüm Sorumlusu Olarak Çalışan Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Kimyagerler ve Diğer Teknik Elemanlar, Gıda Mevzuatları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Kişiler

Eğitimin Amacı

Katılımcıları gıda güvenliği tehlike ve risk metotları hakkında bilgilendirmek, doğru kritik kontrol noktalarını belirleyebilmelerini ve HACCP Planı oluşturabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri, grup çalışmaları ve uygulamaya yönelik alıştırmalarla kazanmalarını sağlamak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Riskin Tanımı ve Tipleri
 • Risk Analizi ve Yöntemleri
 • Uygulamalı Risk Analizi Yapılarak Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi
 • Uygulamalı HACCP Planlarının Oluşturulması

Hedef Kitle

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Kurulması, Yönetilmesi ve Uygulanmasından Sorumlu Olacak Kişiler ve Bu Sistemde Görev Alan Çalışanlar, Gıda Mühendisleri, Kalite Güvence Elemanları, Tehlike – Risk Analizi Değerlendirme, HACCP Planları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Kişiler

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan HACCP Sistemi’nin ve hijyen kurallarının nasıl yönetileceği konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak.

 

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

 

Eğitim İçeriği

 • HACCP Nedir?
 • HACCP Sistemi’nin Faydaları
 • Gıda Mevzuatı ve Gelişimi
 • HACCP Sistemi ile İlgili Terimler
 • Tehlikeler (Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik)
  • Gıda Kaynaklı Hastalıklar
   • Gıda Kaynaklı Zehirlenmeler
   • Gıda Kaynaklı Enfeksiyon Tipi Hastalıklar
   • Gıda Kaynaklı Zehirlenmeler ve Enfeksiyonlar Arasındaki Temel Farklılıklar
 • Hijyen Kuralları
  • Çapraz Bulaşmanın Önlenmesi
  • Kişisel Hijyen Kuralları
  • Çalışanların Sağlık Durumu
 • Temizlik – Dezenfeksiyon
  • Terimlerin Açıklanması
  • Temizlik ve Dezenfeksiyonun Aşamaları
  • Deterjanlar ve Dezenfektanlar
  • Temizlik – Dezenfeksiyon Programları
 • HACCP’in Prensipleri
  • HACCP Ekibinin Kurulması
  • Ürünlerin Tanımlanması
  • Amaçlanan Kullanım Şeklinin Tanımlanması
  • Akış Diyagramının Oluşturulması
  • Akış Diyagramının Yerinde Doğrulanması
  • Tehlike Analizinin Yapılması – PRENSİP 1
  • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP’ler) – PRENSİP 2
  • Kritik Limitlerin Oluşturulması – PRENSİP 3
  • CCP’leri İzleme Sisteminin Oluşturulması – PRENSİP 4
  • Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi – PRENSİP 5
  • Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürlerinin Oluşturulması – PRENSİP 6
  • Doküman ve Kayıt Kontrol Yönteminin Oluşturulması – PRENSİP 7
 • Ön Koşul Programları
 • HACCP Sistemi ile ilgili Standartlar
 • HACCP Sisteminin Belgelendirilmesi
 • Hijyen Denetimi Nedir?
 • Hijyen Denetimlerinin Faydaları
 • Hijyen Denetiminin Planlanması
 • Denetim Soru Listelerinin Hazırlanması ve Puanlama Sistemi
 • Hijyen Denetiminin Yürütülmesi
 • Denetçilerin Sorumlulukları
 • Denetim Sonrası Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Takip Denetimleri
 • Grup Çalışmaları

Hedef Kitle

Kuruluşlarında HACCP sistemini uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler

Eğitimin Amacı

Gıda hijyeni ve gıda güvenliğine ilişkin temel kavramların açıklanarak, katılımcıların çalışma ortamında, hijyen kurallarına göre sanitasyonu sağlamaları için kuruluş içindeki denetimleri yapacak denetçilerin yetiştirilmesi ve etkin bir denetim yürütmeleri için gerekli tekniklerin anlaşılmasının sağlanması.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Hijyen Denetimi Nedir?
 • Hijyen Denetimlerinin Faydaları
 • Hijyen Denetiminin Planlanması
 • Denetim Soru Listelerinin Hazırlanması ve Puanlama Sistemi
 • Hijyen Denetiminin Yürütülmesi
 • Denetçilerin Sorumlulukları
 • Denetim Sonrası Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Takip Denetimleri

Hedef Kitle

İşletmelerde HACCP İç Denetim Faaliyetlerinde Görev Alan Sorumlular, Gıda Maddeleri Üretiminden Ambalajlama, Depolama ve Taşımaya Kadar Bütün Aşamalarda Görev alan Kişiler ve Yöneticileri, Kalite Kontrol Uzmanları, Üretim Sorumluları, Gıda Mühendisleri

Eğitimin Amacı

Özellikle İngiltere’de, Almanya’da ve Fransa’da perakende satış yapan marketleri ve süpermarketleri hedef müşteri kitlesi olarak belirleyen firmaları, BRCGS – Food, ve IFS Standartları’nın önemi ve uygulamaları hakkında, grup çalışmaları yaparak bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

BRCGS – Food ve IFS Hakkında Genel Bilgi

BRCGS – Food ve IFS Sistemleri’nin Kurulması ve Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

BRCGS – Food ve IFS Standardı Dokümantasyon Uygulaması

BRCGS – Food ve IFS Belgelendirme Süreci

Hedef Kitle

BRCGS – Food ve IFS Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, BRCGS – Food ve IFS Sistemi’nin Kurulması, Uygulanması, İyileştirilmesi, Denetimi ve İzlenmesinden Sorumlu Çalışanlar, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri

Eğitimin Amacı

BRCGS belgesine sahip olan firmalarda, standardın gereklilikleri, nasıl kurulacağı ve yönetileceği hakkında bilgilendirmek

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • BRCGS Nedir ve BRCGS’nin Kapsamı
 • BRCGS Food Standardı’nın Gelişimi, Amacı ve Faydaları
 • BRCGS Food Standardı’nın gereklilikleri ve yorumlanması
 • BRCGS – Food Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • BRCGS Belgelendirme Dereceleri
 • BRCGS – Food Belgelendirme Süreci

Hedef Kitle

Yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alacak çalışanlar, süreç iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.

Eğitimin Amacı

Katılımcıların IFS Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilendirilmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • IFS Nedir ve IFS’ in Kapsamı
 • IFS Standardı’nın Gelişimi, Amacı ve Faydaları
 • IFS Standardı’nın gereklilikleri ve Yorumlanması
 • IFS Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • IFS Belgelendirme Süreci

Hedef Kitle

Yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alacak çalışanlar, süreç iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler

Eğitimin Amacı

Katılımcıları IFS standardına göre iç denetim teknikleri ve Gıda Mevzuatı konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • IFS Nedir ve IFS’in Kapsamı
 • Gıda Güvenliği Standartları’nın Gelişimi, Amacı ve Faydaları
 • IFS Standardı Şartlarının Yorumlanması
 • IFS Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • IFS Belgelendirme Süreci
 • Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 • Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 • Takip Denetimleri
 • Denetimde İletişim

Hedef Kitle

Yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alacak çalışanlar, süreç iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.

Eğitimin Amacı

IFS belgesine sahip ya da sahip olmak isteyen firmaları, IFS standardının gıda savunması yaklaşımı hakkında bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Gıda Savunması Nedir? Gıda Güvenliği ile Farkı Nedir?
 •  IFS – Food Standardı’ nın Gıda Savunması Beklentileri
 •  Örneklerle Gıda Savunması Yaklaşımı

Hedef Kitle

IFS – Food Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, IFS – Food Sistemi’nin Kurulması, Uygulanması, İyileştirilmesi, Denetimi ve İzlenmesinden Sorumlu Çalışanlar, Kalite / Gıda Güvenliği Yöneticileri ve Yönetici Adayları, HACCP Takım Lideri ve Üyeleri, Gıda Mühendisleri

Eğitimin Amacı

BRCGS ve IFS belgesine sahip olmak isteyen özellikle çok sayıda alerjen kullanan firmaları, BRCGS ve IFS standardının alerjen yönetimi yaklaşımını anlatmak, gereklilikler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Alerjen nedir? Alerjenler nelerdir?
 • BRCGS Food standardının Alerjen yönetimi beklentileri
 • IFS Food standardının Alerjen yönetimi beklentileri
 • Örneklerle alerjen yönetimi yaklaşımı

Hedef Kitle

BRCGS Food ve IFS Food sisteminin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, BRCGS Food ve IFS Food sisteminin kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden sorumlu çalışanlar, Kalite/Gıda Güvenliği Yöneticileri ve yönetici adayları, Haccp takım lideri ve üyeleri, Gıda Mühendisleri

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?