Eğitimin Amacı

Katılımcılara ISO 45001:2018 Standardı’nın temel yapısını tanıtarak katılımcıların ISO 45001:2018 Standardı ve standart gerekliliklerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürdürülmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerel düzenlemeler ve diğer yönetim sistemleri ile uyumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?
 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları
 • Ulusal ve Uluslararası Yasal Gereklilikler
 • ISO 45001:2018 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 • Kalite Yönetim ve Çevre Yönetim Sistemleri ile Entegrasyon
 • Sistem Kurma ve Belgelendirme
 • Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 45001:2018 Standardının Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 • Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 • ISO Denetimleri’nin Faydaları
 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 • Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 • Takip Denetimleri
 • Denetimde İletişim

Hedef Kitle

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, İç denetçi adayları

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı içerisinde yer alan İş sağlığı ve Güvenliği kanunu, temel yönetmelikleri; amaçları, kapsamları, tanımları, ilkeleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ve ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı dışında ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde dikkate alınması gerekli diğer yükümlülükler hakkında bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Tarihçesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yasa, Yönetmelikler Ve Gerekleri
 • ISO 45001:2018 Standardı’ nın Yasa ve Mevzuatlarla İlgili Bağlantıları
 • Pratik Uygulamalar

Hedef Kitle

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Takibi ve Uygulanmasında Görev Alacak Çalışanlar, Yönetmelikler ve Gerekleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Çalışanlar

Eğitimin Amacı

İşletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, iş başında kaza yapmadan daha güvenli çalışmaları için bilinçlendirmek. İş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde çalışanların bilgi düzeylerini artırmak ve pozitif davranış değişikliğine yol açacak altyapıyı oluşturmak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yasal Mevzuat ve Yönetmelikler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Oluşma Nedenleri ve Önlenmesi
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Elektrik Tehlikeleri ve Korunma Yöntemleri
 • Makine Koruyucuları
 • Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik
 • Kaynak Güvenliği
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmada Güvenlik
 • Güvenli Forklift Kullanma
 • El Aletleri ile Çalışmada Güvenlik
 • Elle Kaldırma İtme Ve Çekme İşlemleri
 • Ofis Sağlığı Ve Güvenliği
 • Güvenlik İşaretleri

Hedef Kitle

İşletmelerde tekniker, teknisyen, ustabaşı olarak çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanmasında önemi büyük olan tehlikeleri belirleme ve risk değerlendirme analizleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek işletmelerin karşılaşabileceği tehlikelerin azaltılması, minimize edilmesini ve karşı önlemlerin alınmasının sağlanmasıdır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıtımı

Tehlikeler Nelerdir?

İş Yerindeki Temel Riskler

Tehlike Belirleme

Risk Belirleme ve Derecelendirme

Risk Değerlendirme Yöntemleri

Risk Değerleme Metodolojisi Seçimi

Tehlikelerinin ve Risk Değerlendirmelerinin Uygulamalı Olarak Belirlenmesi

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek dokümanların incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması Çalışmalarında Yer Alan Sistem Kurucuları

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, acil hallerin yönetilmesi ile ilgili gerekli bilgilerin verilerek, olası acil hallere hazır olmalarını sağlamak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Acil Hallerin Tanımı ve Kapsamı
 • Tesiste Olası Acil Hallerin Tanımlanması
 • Acil Hal Yönetim Merkezinin Oluşturulması
 • Acil Halleri Yönetecek Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Acil Durum Yönetim Planı Nedir?
 • Acil Durum Yönetim Planı Gereğince Yapılacaklar
 • Tüm Personelin Katılımıyla Yapılması Gereken Tatbikatlar ve Özellikleri
 • Acil Hallerde İhbar ve İletişim
 • Acil Durum Senaryolarının Hazırlanması

Hedef Kitle

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanlar,Tesisin Acil Durum Yönetim Planı Çerçevesinde Görev Alan Çalışanlar

Eğitimin Amacı

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya azaltılmasının, toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini ve kullanımı konusunda çalışanları bilinçlendirmek. Kişisel koruyucu donanımları kullanmanın sağlığımızı korumadaki önemine dikkat çekmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 4 Saat

Eğitim İçeriği

 • Yasal Gereklilikler
 • Sorumluluklar
  • İşverenin Sorumlulukları
  • Çalışanların Sorumlulukları
  • Devletin Sorumlulukları
 • Kişisel Koruyucu Donanım
  • Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri
  • Kişisel Koruyucu Donanım Sayılmayan Malzemeler
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Değerlendirilmesi ve Seçimi
 • KKD Kullanım Kuralları
 • Yapılan İşin Operasyon ve Süreçlerine Göre Kullanılacak KKD’lerin Belirlenmesi
  • KKD Kullanımına İlişkin Risk Belirleme Formu
  • Operasyon ve Süreçlere Göre Kullanılacak KKD Formu Hazırlamak
 • CE Standartlı KKD Kullanmanın Önemi
 • Eğitici Video Gösterimi

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, işyerlerinde oluşabilecek tehlikeli atıkların çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyarak, yasal mevzuatlara uygun depolanması, nakliyesi ve bertarafının sağlanmasına yönelik bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kişisel Koruyucu Donanımların Tanıtılması
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarının Seçimindeki Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Uyulması Gereken Yasal Mevzuat
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarının Seçimi
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Tedariki

Hedef Kitle

Bölüm Sorumluları, Satın Alma Sorumluları

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, işyerlerinde oluşabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken koruyucu önlemlere ve yasal mevzuatlar doğrultusunda işveren, yönetici ve çalışanların sorumluluğuna yönelik bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Hukuki Boyutu
 • İş Kazalarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Koruyucu Önlemler
 • Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Koruyucu Önlemler
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Oluştuğunda Yapılması Gerekenler ve Yasal Mevzuat Gereklilikleri
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşveren, Yönetici ve Çalışanların Sorumluluğu
 • Örnek Bir Olayın Yorumlanması ve Uygulama Yöntemleri Anlatılması

Hedef Kitle

Üst Yönetim ve Bölüm Sorumluları

Eğitimin Amacı

Yanma olayı ve yangın hakkında genel bilgileri, yangın oluşumuna neden olan tehlike kaynaklarını, yangının insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini ve bina tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini yerleştirmek. Meydana gelebilecek bir yangın olayında acil durum planını uygulayabilmek.
Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 

 • Yanma ve Yangınla İlgili Temel Bilgiler
 • Yangın Sınıfları
 • Yangın Cinslerine Göre Gereken Yangın Söndürücüler
 • Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri
 • Yangın Tehlike Kaynakları
 • Yanıcı Gaz Patlamaları
 • Yangınla Mücadele Yöntemleri
 • Yangın İhbar Talimatı
 • Yangın Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk Yardım Ekiplerinin Görevleri
 • Acil Durum Planı
 • Yangın ve İnsan Sağlığı
 • Çalışanların Eğitimi
 • İş Kazası Örnekleri

Eğitimden önce yapılacak işletme ziyareti ile yangın konusundaki mevcut durum tespiti sonrasında eğitimin şirket çalışanlarına özgün yapılandırılmasına çalışılacaktır. Eğitimin teorik bölümünde, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak bilgi aktarılmakta ve video gösterileri ile konuların anlaşılırlığı artırılmaktadır. Eğitim sonrasında uygulanan ölçme-değerlendirme sınavı ile eğitimin etkinliğini ölçülmektedir. Teorik eğitim sonrasında açık alanda, çalışanların yangına müdahale sırasında cesaret ve bilinç ile yangın söndürme araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla pratik çalışma yapılmaktadır.

Hedef Kitle

Bütün Çalışanlar

Eğitimin Amacı

İşyerlerinde oluşabilecek parlayıcı, patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınması gereken önlemleri belirlemektir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Konu ile İlgili Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat
 • Tehlikeli Kimyasallarla Çalışma Güvenliği
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
 • Tehlike ve Risk Tablosu
 • Yangın Güvenliği
 • Patlayıcı Maddelerin ve Kimyasal Olarak Kararsız Halde Bulunan Maddelerin Üretimi, Kullanımı, Depolanması ve Nakledilmesi

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Eğitimin Amacı

Üretim alanları ve şantiyeler, açık ve kapalı maden ocakları sahalarında güvenli çalışma uygulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım
 • Şantiyelerde Güvenlik Uygulamaları
 • Yasal İzinler
 • Patlayıcı Maddeler ile İlgili Yasal İzinler, Kullanımında Güvenlik, Depolanması, Taşınması
 • Nakliye Güvenliği
 • İş Makineleri

Hedef Kitle

Tüm şantiye çalışanları

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?